Algemene voorwaarden

Algemene consumentenvoorwaarden Spakenburgse spaarpas, (per 1 Februari 2018)

1. Spaarsysteem
Het spaarsysteem is gebaseerd op een persoonlijke spaarpas of app, Spakenburgse spaarpas, waarop door deelnemende bedrijven gratis tegoeden worden geplaatst aan de hand van bij het bedrijf gedane aankopen. De Spakenburgse spaarpas is bij de deelnemende bedrijven te verkrijgen.


2. Deelnemers
Iedere consument vanaf 16 jaar met een adres in Nederland kan deelnemen aan het spaarsysteem. Registratie vindt plaats op www.spakenburgsespaarpas.nl, of door het invullen van een inschrijfformulier dat verkrijgbaar is bij de deelnemende bedrijven.


3. Persoonsgegevens
Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in een centrale database, die met inachtneming van de ter zake geldende privacy wordt beheerd (namens) de stichting WIWI Botter, gevestigd te Bunschoten. Registratie van uw persoonlijke gegevens zijn voor naleving van de verplichtingen tegenover de Spakenburgse spaarpashouders, het opsporen van fraude, het doen van marktonderzoek en voor informatieverstrekking (per email) van de Spakenburgse spaarpas aanbiedingen. Uw persoonlijke gegevens zullen NIET aan derden worden verstrekt. Deelnemers zijn verplicht om wijzigingen in tenaamstelling of emailadres door te geven aan info@spakenburgsespaarpas.nl.


4. Uitgifte spaarsaldo
Bij aankoop van producten of diensten, bij aan het spaarsysteem deelnemende bedrijven, kan de consument door middel van het laten bijschrijven van spaarsaldo op zijn/haar Spakenburgse spaarpas, sparen voor latere bestedingen bij de deelnemende bedrijven. Bijschrijving kan alleen in combinatie geschieden met aankoop van goederen en/of diensten. Op een later tijdstip bijschrijven van de saldi is onmogelijk. De verstrekker van de spaarsaldo kan, in verband met wettelijke bepalingen, beslissen om op bepaalde producten GEEN tegoed te geven (bijv. tabak, medicijnen). De verstrekker bepaalt zelf hoeveel tegoed hij per Euro verstrekt, standaard is 1 spaarpunt (per Euro) = 1 eurocent, maar dit kan per deelnemer verschillen. Indien geconstateerd wordt dat er fouten of vergissingen zijn gemaakt bij het bij- of afboeken van de spaartegoed op de Spakenburgse spaarpas, met een waarde van meer dan € 10,00, kan door de stichting tot correctie worden overgegaan en is deelnemer verplicht ten onrechte ontvangen spaartegoed af te laten boeken respectievelijk de waarde van de reeds verzilverde onterecht ontvangen spaartegoed terug te betalen. De stichting heeft het recht aankoopnota’s van deelnemer op te vragen teneinde het saldo te verifiëren. Meerdere passen op 1 gebruiker is mogelijk mits aangegeven wie de punten opneemt. Er kan dan niets achteraf geclaimd worden.


5. Verzilvering spaartegoed
De spaartegoeden kunnen alleen worden verzilverd bij deelnemende bedrijven. Alleen bij betaling van producten en/of diensten, kan (gedeeltelijk) het aankoopbedrag met spaartegoed worden betaald. Het betreffende spaartegoed wordt dan door het deelnemende bedrijf van het gespaarde saldo afgeboekt. Deelnemende bedrijven kunnen besluiten bij acties een hogere waarde aan de spaarpunt toe te kennen. Verzilvering van spaartegoed is alleen mogelijk als de Spakenburgse spaarpas op naam is geregistreerd. De Spakenburgse spaarpas is persoonlijk, wat wil zeggen dat het spaartegoed uitsluitend kunnen worden verzilverd door de houder van de betreffende Spakenburgse spaarpas. Spaartegoed kan nimmer tegen contant geld worden ingewisseld.


6. Beëindiging deelname
Deelnemers zijn te allen tijde gerechtigd de deelname aan het spaarsysteem te beëindigen. Het spaartegoed dat op dat moment op de pas staan kunnen worden verzilverd conform het voorgaande artikel. Als er op een Spakenburgse spaarpas in de periode van 24 maanden geen transacties hebben plaatsgevonden, wordt deze spaarpas onbruikbaar en vervalt het gespaarde saldo. In geval van frauderen met de Spakenburgse spaarpas, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, of enig handelen dat in strijd is met deze consumentenvoorwaarden, of indien een deelnemer op enige andere wijze zodanig handelt dat de stichting WIWI Botter of een van de deelnemende bedrijven schade lijden, is de stichting WIWI Botter gerechtigd onder behoud van alle overige rechten, met onmiddellijke ingang deelname te beëindigen, het spaarsaldo te laten vervallen, en/of te verrekenen met de eventueel geleden schade.


7. Wijzigingen of beëindiging Spakenburgse spaarpas
De Stichting WIWI Botter kan te allen tijde het spaarsysteem beëindigen. Deelnemende consumenten zullen hierover vroegtijdig worden ingelicht. Het gespaarde tegoed kan in een nader te bepalen periode worden verzilverd conform artikel 5, na welke periode het spaarsaldo vervalt.


8. Diefstal of verlies
In geval van verlies of diefstal van de Spakenburgse spaarpas, dient dit onmiddellijk te worden gemeld door een mail te sturen naar info@spakenburgsespaarpas.nl. De pas wordt dan geblokkeerd. Na identiteitsverificatie kunnen het gespaarde tegoed op een nieuwe Spakenburgse spaarpas worden bijgeschreven. Gevonden passen kunnen worden afgegeven bij deelnemende bedrijven.


9. Correspondentie
Correspondentie die verband houdt met het spaarsysteem, evenals wijzigingen van gegevens van de deelnemer, kunnen worden gestuurd naar ons emailadres: info@spakenburgsespaarpas.nl


10. Geschillen
Geschillen over het spaarsysteem kunnen door de deelnemer schriftelijk worden voorgelegd aan het bestuur van de Stichting WIWI Botter, waarna de Stichting na hoor en wederhoor te hebben toegepast en conform wettelijke besluitvormingsregels een voor spaarders, bedrijven en de Stichting bindende beslissing neemt. Geschillen die uiteindelijk voorgelegd worden aan de rechter, zullen worden gedeponeerd bij de rechtbank in Utrecht.


11. Cookies
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de pc/tablet/telefoon worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. De cookies die via deze website worden geplaatst kunnen jouw pc/tablet/telefoon of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Voor de juiste werking van de mijn-pas pagina worden op deze website cookies gebruikt om jouw voorkeuren op te slaan.